การประชุมวิชาการระดับชาติ

“National Conference on Business Transformation (NCBT) ครั้งที่ 1”

หัวข้องาน “ Managing disruption in the digital age ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ


ส่งบทความ