การประชุมวิชาการระดับชาติ

“National Conference on Business Transformation (NCBT) ครั้งที่ 1”

หัวข้องาน “ Managing disruption in the digital age ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ


ขั้นตอนการลงทะเบียน:

  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” (สถาบันพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี) เลขที่ 152-2-10723-7
  • Upload หลักฐานการชำระเงินด้านล่าง
สำหรับออกใบเสร็จ
สำหรับออกใบเสร็จ