หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์

570101020011

นางสาว วิภาดา เล็กกระโทก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020028

นางสาว ชโลธร ไวยสารี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020030

นาย วัชรินทร์ แสงกระสินธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020022

นางสาว นิฐารัตน์ กันทะงิ่น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020003

นางสาว ภัทราภรณ์ เอมขำ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020006

นางสาว กวินธิดา แก้วยอด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020001

นางสาว ลัดดาวัลย์ เทวฤทธิ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020008

นางสาว ปานรดา ทิธรรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020017

นางสาว สุภาวรรณ พรหมทวด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020024

นางสาว กรุณา วรวัฒน์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020033

นางสาว สิริรัตน์ อัมพรสุข
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570301020040

นางสาว ธัญญลักษณ์ วิจิตรนุกูล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

512023010

นางสาว รัตนาวดี สุวรรณธาดา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ค

570101020023

นางสาว รัชฎาภรณ์ วรรณวงษ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

560301020048

นางสาว รอฟีอ๊ะห์ การี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

560301020049

นางสาว โสรญา ยมหา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020010

นางสาว ศิริวิมล อ่อนตา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020015

นางสาว ปวีณา ลาดจันทึก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020027

นางสาว ชนิตา จันทร์ด่อน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020031

นางสาว กัญญานนท์ ตรีขันธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

594601020001

นางสาว มาริษา แสงนวล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปวส.เท

594601020002

นางสาว กัลยรัตน์ ประสิทธิ์สาท
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปวส.เท

570101020026

นางสาว ฐานิต ปรีดาศักดิ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

550301020074

นาย ภาณุพันธ์ ปรีชาสถิตย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก

570101020007

นาย จักรี ชูตินันทน์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปีปก