หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดยุคดิจิทัล

570101030013

นางสาว สุทธิดา ยุทธมานพ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030093

นาย อภิชัย กาญจนพันธุ์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030090

นางสาว ปานวาด แก้วเจิม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030101

นาย นัฐสิทธิ์ บุญมา
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030107

นางสาว ชนากานต์ โพธิดะนุช
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030121

นาย เมธัช วนิชชาขจรไกร
การตลาด 4 ปีปกติ

570401030113

นางสาว โมชญา มั่นครองธรรม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030039

นางสาว วิไลวรรณ ศรีปรุ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030058

นางสาว ปภาดา นิลพันธ์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030007

นางสาว อัญธิตรา นาชัยฤทธิ์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030052

นาย ธีรเจต ทองทรัพย์ทวี
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030028

นางสาว ณัฎฐา วงศ์นันทิชา
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030089

นาย รัฐธีร์ บุราวาศ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030098

นางสาว นงคราญ เพ็ชรพลอย
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030006

นาย คทา เปี่ยมสุวรรณศิริ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030094

นางสาว ณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก
การตลาด 4 ปีปกติ

590401030100

นาย ธีรวุฒิ ไตรจันทร์
การตลาดยุคดิจิทัล 4 ปีปกติ

570101030051

นางสาว สาลิณี จันทร์แจ่มใส
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030059

นางสาว พีรดา ศรีบุญบาล
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030099

นาย ธัญพิสิษฐ แผงดา
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030114

นาย วุฒิชัย น้อยสกุล
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030118

นาย ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030109

นาย อนุรุธ บุณยะวุฒกุล
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030009

นาย สรยุทธ ปิยอนันตกุลชัย
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030036

นาย ชวลิต เขื่อนวิเศษ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030038

นาย ทฤษฎี บรรธุปา
การตลาด 4 ปีปกติ

580401030050

นางสาว เสาวลักษณ์ บัวแย้ม
การตลาด 4 ปีปกติ

594601030004

นางสาว ณิชกานต์ สงวนสินธ์
การตลาด ปวส.เทียบโอน

594601030015

นางสาว อนุสรา ม่วงพุฒ
การตลาด ปวส.เทียบโอน

594601030019

นางสาว มานิตา คุ้มจันทร์
การตลาด ปวส.เทียบโอน

560101030086

นางสาว สุธิดา จำปาหอม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030014

นางสาว พัชรพร แซ่ลิ้ม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030015

นางสาว ณัฐพร มาอุ่น
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030019

นางสาว ยุวรัตน์ ยิ่งกัลยา
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030037

นางสาว ภัสวี สวามิส
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030068

นางสาว ศณัฐมล พ้นภัย
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030081

นางสาว อรวรรยา สายศรี
การตลาด 4 ปีปกติ

594601030010

นางสาว อังสนันท์ อยู่ยอด
การตลาด เทียบโอน ปกติ

570101030088

นางสาว ณัฏฐณิชา ปณิธิโชติวัฒน์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030095

นางสาว ลูกน้ำ จันทมาลย์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030104

นางสาว ทัตพิชา ยุทธากุล
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030108

นางสาว พรทิพย์ บาดาจันทร์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030111

นางสาว วราพรรณ น้ำทอง
การตลาด 4 ปีปกติ

570201030003

นางสาว ศิวะพร โนวาส
การตลาด 4 ปีค่ำ

570201030004

นางสาว อภิวรรณ พรหมโยธิน
การตลาด 4 ปีค่ำ

570101030010

นาย เชาว์วรรธน์ เพชรสังฆาศ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030011

นาย นพัตธร เพ็ชรอินทร์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030020

นางสาว วาสนา โงมสันเทียะ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030022

นาย วิรัช หนิเหม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030024

นาย คณบดี พันธุ์งาม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030027

นางสาว ธัญญา ใบแสง
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030034

นาย ชาญณรงค์ ปานนุ้ย
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030045

นางสาว สุวนันท์ หมัดสะและห์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030046

นางสาว ปณิดา ปานนอก
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030057

นางสาว ณัฐฐินันท์ นวลคนึง
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030064

นาย อรรถพล ธานินพงศ์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030065

นาย สุภเวช ยี่ภู่รัตน์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030066

นาย อัครพนธ์ วัดตาล
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030073

นาย ภัทรเวธน์ เศรษฐ์อภิวัฒิ
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030078

นาย รัชชานนท์ ชื่นอารมณ์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030085

นางสาว นภัสกร สีประสมสอง
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030087

นาย สิทธิเดช หวั่งประดิษฐ์
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030110

นาย อุกฤษฏ์ ก๋งเอม
การตลาด 4 ปีปกติ

570101030112

นาย นิคม สังขะวรรณ
การตลาด 4 ปีปกติ

570401030032

นางสาว รัตนาวดี งามขำ
การตลาด 4 ปีปกติ

594601030001

นางสาว นิภารัตน์ ชัยพันธุ์
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030002

นาย ฉัตรชัย อร่ามเกลื้อ
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030003

นางสาว กนกวรรณ โคตพรหม
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030006

นางสาว ขวัญจิรา คงกุล
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030008

นางสาว จริญา สุดตาชาติ
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030009

นางสาว ปรีกมล พิพัฒน์มงคลสิน
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030011

นาย ไมตรี อุดมอิทธิเสถียร
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030012

นางสาว เกศศิรินทร์ สร้อยศิริสุ
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030013

นางสาว พรพิมล เรืองอรุณ
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030017

นางสาว ธัญชนก คณาวัฒนกุล
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030018

นาย นนทิ วังเลิศ
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030028

นาย เนติพงษ์ ตังสกุล
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594601030038

นางสาว ปิยะนารถ บัวสงค์
การตลาด เทียบโอน ปกติ

594801030030

นางสาว จิณัฐยิตา รัดทำ
การตลาด ปวส เทียบโอน ปกติ

570301030124

นาย มิตรภาพ ดานี
การตลาด 4 ปีปกติ