หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม

570101080007

นางสาว สุธิชา บุญปัญญา
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ

570101080016

นาย ธวัชชัย เพ็ชรมณี
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ

570101080014

นางสาว ภัทราภรณ์ เฟื่องไพบูลย์
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ

560101080016

นางสาว จุไรรัตน์ ใจงาม
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ

570101080004

นาย ศุภกร วิวัฒนากรวงศ์
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ

570101080019

นางสาว อัจฉรา ขุนวิเศษ
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ

560101080011

นาย มนัส พลชารี
การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีปกติ