หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทานสมัยใหม่

570201120004

นางสาว พิมพ์ชนก มณีงาม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120011

นาย ธนวัฒน์ อ่อนหาดพอ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120036

นางสาว อุไรวรรณ การสุวรรณ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120054

นางสาว กมลพรรณ ก้อนคง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120028

นางสาว วิลาภรณ์ รอดเคราะห์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120156

นาย วัฒนธร เปรมประจิม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120157

นาย อธิคม โพธิดก
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120170

นาย ปิยะวัฒน์ ศิลาเกตุ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120171

นาย ปวรรณ สังข์ทอง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120209

นาย พงศ์พลิน ไวริยะพิทักษ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120219

นาย นฤสรณ์ รัตนมณี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120017

นางสาว ขวัญชนก ทองคำพันธุ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120018

นางสาว มายด์ริษา รอดสีเสน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120020

นางสาว มาริสา เอี่ยมลิ้ม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120038

นางสาว จิราพร เสริมจันทร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120075

นางสาว อารียา หมอเอก
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120175

นางสาว กนกอร กลิ่นหวล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120180

นางสาว กิติยาพร คำมูลนิธินนท์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120326

นางสาว วรวรรณ พงษ์ปราโมทย์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120328

นางสาว ระพีพรรณ เชษฐ์รัมย์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

594601120035

นางสาว รัชนีกร โนนศรี
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120036

นางสาว อัญธิกา นามพระจันทร์
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120037

นางสาว จันทนา ผ่องใส
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120042

นางสาว จริยา พรรณพลอย
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

570101120015

นาย เศรษฐวัฒน์ เศรษฐชัยชาญ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120048

นางสาว นวพร ดวงศรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120060

นางสาว พรพรรณ ทิพย์โยธา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120118

นางสาว อริศรา รักแจ้ง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120221

นางสาว วัชรีนา ทองมั่ง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120230

นาย วัชรพงษ์ พูลจวง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120231

นางสาว ทิพวรรณ ละมูล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120282

นางสาว อทิตยา พาระแพง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120009

นางสาว อรมณี ชาคำสัย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120031

นางสาว พรรณนารายณ์ ต้อมทอง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120099

นางสาว ไหมฟ้า บัวศรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120130

นางสาว รุ่งระวี ศรีบุญธรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120002

นาย อัฐเกษม สวัสดี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

594601120043

นาย ธนภัทร ประดาชญาภร
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

570101120042

นางสาว รังสินันท์ ถินแพ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120087

นางสาว ชนัญชิดา คงพชรกร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120116

นางสาว พรรณปพร นฤภัย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120144

นางสาว แสงดาว สวนใจดี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120147

นางสาว ภัสนันท์ เกตุจรัล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120151

นางสาว ปรีญาพร ศรีโหมดสุข
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120176

นางสาว วัณณิตา กอนปั้น
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120193

นางสาว แก้วตา ช่องสว่าง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120194

นางสาว จันทร์จิรา เหล่าผัวะ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120210

นางสาว จุฑาทิพ สมานธารณ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120011

นาย ธนวัฒน์ อ่อนหาดพอ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

594601120002

นาย นพณัช ธนสุภัทราธัญ
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120008

นางสาว ผกาวรรณ ทับทิมทอง
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120009

นาย พุฒิพงศ์ เพ็ชรศรี
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120010

นางสาว ณัฐรักษ์ภรณ์ พืชพันธุ์
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120017

นางสาว แก้วตา ผาสุตะ
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120022

นาย ชุติพงศ์ เหล่าวิศัลย์
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

570101120035

นาย วรวุฒิ ไทรเล็กทิม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120078

นางสาว สุวนันท์ ละม้ายเมือง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120094

นางสาว สุกัญญา ภิรมย์พร้อม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120137

นางสาว กนิษฐา พิมพาศรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120139

นางสาว ณัฐกฤตา มณีนัย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120165

นางสาว อินทริยา วัดแย้ม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120166

นางสาว อมิตา ธรรมชาติ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120261

นางสาว กุนทินี กันดิษฐ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120003

นางสาว นฤมล สัจวาศ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120329

นาย จักรฤกษ์ ฤกษ์จารุทัศน์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570501120023

นาย พิชายศ ปานจีน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

594601120020

นาย กนกศักดิ์ อ้นโตน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120023

นาย จักรพงศ์ เลิศกิตติวัฒนกุล
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120032

นางสาว เจนจิรา ทองละมุล
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120033

นางสาว ระพีพัฒน์ ลักษร
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

560301120290

นางสาว อภิชญา ศรีสวัสดิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120007

นางสาว ศรัญญา วรรณดี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120026

นางสาว ศิริพร บุญคงทอง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120058

นางสาว กัญญารัตน์ ไขสะอาด
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120070

นางสาว รติกร รักษายศ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

550101120005

นางสาว ชัญญาพัชญ์ สุขคงธันยพงศ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

550301120167

นางสาว สาธิกา เฉียบแหลม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

560101120263

นาย นัยภาค เหลี่ยมคำแหง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120012

นางสาว จิตตรา มะธิปิไข
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120013

นาย ศรัณย์ ศรีสุข
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120016

นางสาว อภิชญา ดวงจินดา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120019

นาย ยิ่งพันธ์ ภมรมนตรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120021

นาย เสฐียรพงษ์ นามดิลก
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120027

นางสาว เบญญาภา ปัญญา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120029

นาย ภาสกร สุขเกษม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120034

นาย บัญชาเดช มณีวาศ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120041

นางสาว นฤมล เอมเอี่ยม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120045

นาย ทินภัทร พุ่มโพธิ์ทอง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120049

นาย นครินทร์ เอมสวาสดิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120053

นางสาว ธวชินี เดชธงไชย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120055

นางสาว สุปรียา เขมคุณานันต์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120062

นางสาว ประพิชญา พูลสวัสดิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120065

นาย ณรงค์ศักดิ์ ฉายสุวรรณ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120069

นางสาว พนิตพิชา จิรนุศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120072

นางสาว ธนัชพร เย็นใจ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120074

นางสาว อริสา บุญธนภัสสร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120076

นางสาว รวิพร ไตรศรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120077

นางสาว เสาวลักษณ์ พึ่งคุ้ม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120081

นางสาว ปรียนันท์ สุภารัตน์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120088

นางสาว อารีญา กันยาเยี่ยม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120097

นางสาว ปุณยาพร วันโท
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120098

นาย นรวีร์ ไชโย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120100

นางสาว ภัณฑิรา กลั่นกล่อม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120103

นางสาว กมลชนก ชุมเชิด
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120106

นาย พรศักดิ์ เอี่ยมน้อย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120107

นาย อิทธิพล ฤกษ์เจริญ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120108

นางสาว พัชรีพร ตรีโภคา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120109

นาย ชานน สิงหรา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120110

นางสาว ประภัสรา สุวรรณ์รักษา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120111

นางสาว ภัทรศรี แซ่ตัน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120115

นาย ธนวัฒน์ ใจสิทธิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120119

นาย ฐิติกร พูลวรรณ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120127

นางสาว ชัญญา วัธนศักดิ์เสรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120131

นางสาว เปรมประภัสสร์ ปราชญ์บุร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120132

นางสาว จริญญา กุลเขมานนท์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120138

นาย นรินทร์ภัทร์ ทิพย์วิเศษ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120141

นาย กฤษฎา นาคศรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120142

นางสาว พัณณ์ชิตา ศรีประเสริฐ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120143

นาย วรากร คำแสน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120145

นางสาว รัชชดา ยมะสมิตร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120148

นาย กันตพิชญ์ ศรประสิทธิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120160

นาย ทิวัตถ์ สุระ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120167

นาย เรวัฒน์ เชาวน์ไว
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120169

นาย นัฏพล แซ่คู
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120172

นาย อภินัทธ์ เพชรวรากร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120190

นาย วีรวุฒิ รุ่งรักษา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120198

นาย สุรัฐ นพเก้า
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120200

นางสาว ปิยพร ผิวผ่อง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120201

นางสาว ณัฐิดา วงค์สุวรรณ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120202

นางสาว ณัฐสินาภรณ์ คงชล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120203

นางสาว แพรไพริน อินทวัฒกุล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120211

นางสาว อังคณา พิทักษ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120212

นาย สุรพัฒน แสงวิริยภาพ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120213

นางสาว ปนัดดา กุลจิรารักษ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120215

นาย อรรษนัย กล่อมจิตร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120216

นางสาว สิรินทร์ชนก พิทักษ์วาณิ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120217

นางสาว ปณิฏฐา พิมพิศาล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120220

นางสาว ญานิ ทองรินทร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120222

นาย ณัฐพล นุ่นนาแซง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120232

นางสาว สริตา สังข์เงิน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120233

นางสาว ณัฐธชา มีสีผ่อง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120236

นาย สิทธิศักดิ์ ศรีกุตา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120242

นางสาว มุสิกา มุสิกามาศ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120243

นางสาว ฐิดาเทพ ทองดีนอก
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120248

นางสาว พีรยา เผ่าเต็ม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120254

นางสาว แคทรียา นวลวัลย์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120255

นางสาว เชนิษา โพธิโสภณ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120270

นาย อัลฟุรกรณ์ สาแม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120277

นางสาว สุพิชญา ธรรมโชติ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120004

นางสาว พิมพ์ชนก มณีงาม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120017

นาย มุนินทร์ ชัยสุวรรณ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120307

นางสาว จิตราพร โพธิ์สุวรรณ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120318

นางสาว กชกร หงวนเสงี่ยม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120319

นางสาว นัฐฐา เอี่ยมรอด
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120320

นาย นิรันดร์ บุญธรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

594601120001

นางสาว ภัทราวดี มูลสูงเนิน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120003

นางสาว กาญจนา ศรีไพบูลย์สกุล
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120004

นางสาว อรวรรณ วงษ์ไทย
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120005

นางสาว ศศิวิมล ทองจีน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120007

นางสาว รัตนาภรณ์ สมเพชร
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120015

นางสาว ฆโณทัย สอรักษา
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120016

นางสาว สุกัญญา ภิญโญ
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120019

นางสาว สุญาดา เงินทำ
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120021

นางสาว สุธิดา เกาะน้ำใส
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120025

นางสาว ณัฐหทัย รักสิฐ
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120029

นางสาว สุญาณี พึ่งฉาย
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120030

นางสาว ภาวดี แจ่มแจ้ง
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120031

นางสาว ณัชชารีย์ วงศ์ศรีหาดทรา
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

594601120039

นางสาว ศรินทิพย์ บูรณเจริญกิจ
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

570101120266

นาย ตะวัน อามาตะ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120267

นาย อัครพัชร์ ธนากุลรัศมี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120155

นางสาว อมิตา ชนะภักดิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120114

นางสาว เกวลิน กล่ำคุ้ม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120308

นางสาว โศภิดา ช่วยชูหนู
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120305

นางสาว พรรณนิภา พรมบ้านไร่
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120313

นางสาว สุดารัตน์ ชาติดี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120298

นางสาว อารยา เฉลาชัย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570301120297

นาย ธัญชนิภัทร ช่องสมบัติ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120112

นางสาว อนงค์นาถ เจตจันทร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120186

นางสาว กนกวรรณ ฤทธิศักดิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120113

นางสาว กานต์ชนก บุตรน้ำเพชร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120184

นางสาว นวินดา คงธนโสภิต
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570201120016

นาย สรณะกร เรียนสร้อย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120030

นางสาว สุภาพร แก้วมูลมุข
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

550101120216

นางสาว ศรินทร์ญา สกุลสุขศิริ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120218

นาย ธัชพล เทพสุนทร
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120063

นางสาว รสสุคนธ์ วิริยะเนตรบุบผ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120056

นางสาว จิราภรณ์ บัวชัยโย
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

580401120234

นางสาว ปัทมวรรณ สุนัติ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120101

นางสาว ภิญญาพัชญ์ กวินภพธีระภั
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

550101120108

นางสาว พรหมพร เนติทวีทรัพย์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

594601120024

นางสาว กชนัช วุฒิศักดิ์
การจัดการโลจิสติกส์ฯ ปวส.เทียบ

570101120246

นางสาว ศิริวรรณ จักรแก้ว
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

570101120245

นางสาว กรกมล ขุนทิพย์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา