หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

570101040107

นาย ก้องภพ เขียวแก้ว
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040121

นางสาว อรุณรัตน์ นรารัตน์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040055

นางสาว วิภาวรรณ สำเภาเงิน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040017

นางสาว นวพร สิงห์สถิตย์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040034

นางสาว จิตรลดา ศรอินทร์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040064

นาย อภิชิต ดวงปัญญาสว่าง
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040080

นางสาว วิลาสินี ดิษฐเล็ก
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040074

นาย กิจกวิณ คุ้มแก้ว
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040028

นาย กรนิพนธ์ ด่านนอก
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040029

นาย ธนทรัพย์ เสนะสกุล
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040091

นาย ธราเทพ โถปั้น
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040023

นางสาว คณิศร หยวกทองหลาง
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040027

นางสาว กมลชนก มณีตรีชัย
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040110

นางสาว อนุชตรา ต้นถาแก้ว
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040099

นางสาว กนกวรรณ สินธุ์ชัย
การจัดการ 4 ปีปกติ

570201040007

นาย วรานนท์ สารีวงษ์
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

570101040081

นาย สิทธิศักดิ์ วรรธนะวุฒิ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040038

นางสาว ศศิธร กระอาจ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040010

นางสาว ณัฐกานต์ ไชยถา
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040045

นางสาว ชรินรัตน์ ธรรมนุษย์
การจัดการ 4 ปีปกติ

550101040149

นางสาว สมฤดี ไชยชาติ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040143

นาย วรพจน์ วิเศษพจนกิจ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040042

นาย มนัส ชวีวัน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040152

นางสาว ณัฐธิดา คำปาน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040032

นาย มณฑล ทองศาสตร์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040137

นางสาว อรทภร สีเขียว
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040142

นางสาว มณีลักณ์ ศิริรุ่งเรืองส
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040001

นาย วีระชัย สังข์สี
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040002

นางสาว ธีรดา พันธุ์ทุมนันท์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040004

นางสาว กิตติมา ทองมีปั่น
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040012

นางสาว วิไลวัลย์ พิลึก
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040016

นางสาว นุชนารถ อารีย์วิรัชกุล
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040026

นางสาว ภารดา อภิรัตนพันธ์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040041

นางสาว ดาราวรรณ ใจศิลธรรม
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040052

นางสาว จิตราภัตร์ ฉัตรตะขบ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040057

นางสาว ณัฐพร บัวเผือก
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040062

นางสาว ชนพร กาวงศ์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040063

นาย วัชรพล มาเที่ยง
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040071

นาย ธีรพงษ์ เกตุแจ่ม
การจัดการ 4 ปีปกติ

570201040009

นาย ณมน สุริวงค์
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

570101040132

นางสาว ปาริตา ประพฤติธรรม
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040134

นางสาว มณฑาทิพย์ พิมพาทอง
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040136

นางสาว รัตน์ชนก มาตวงศ์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040138

นางสาว ธนภรภัทร สุทธิ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040140

นางสาว บุณยนุช กองสินรัตน์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040141

นางสาว กัณฐิกา ยิวารัมย์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040144

นางสาว วิสสุตา ขาวขันธ์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040146

นางสาว ชลารัตน์ เหรียญทอง
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040150

นางสาว ปิยธิดา ท้าวสูงเนิน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040153

นางสาว วรรณวินิจ พันบุบผา
การจัดการ 4 ปีปกติ

560101040166

นาย วงศธร สิทธิชัยกาญกุล
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040053

นาย ชนาธิป พ่วงพูล
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040054

นางสาว สุรางคณา ศิริครินทร์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040067

นางสาว สกุลรัตน์ จันทรเดชะรัช
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040077

นางสาว จุฑาทิพย์ ดาบเงิน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570201040001

นางสาว นภาวรรณ ลิ้มเฮง
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

580101040004

นาย คณาธิป วัชรวราธร
การจัดการ 4 ปีปกติ

550101040131

นางสาว สุรีย์ ดอนเกษม
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040096

นาย ภาณุวัฒน์ นวลศรีไพร
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040166

นาย วันเฉลิม บุญประเศรษฐผล
การจัดการ 4 ปีปกติ

570201040001

นางสาว นภาวรรณ ลิ้มเฮง
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

580401040080

นางสาว ณัฐสุดา บุญกราน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040006

นาย ทวีศักดิ์ ลิ้มพัฒน์นันท์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040007

นาย ศุภรุจณ์ บูรณะปฏิมากร
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040008

นาย สมรักษ์ จินา
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040035

นาย อัษฎาวุธ จงกลพืช
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040076

นางสาว บุษกร หลำเนียม
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040078

นาย สถาพร แสงเทียน
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040084

นางสาว ชวัลลักษณ์ ก่อเกียรติศิ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040085

นางสาว วรัญช์รัตน์ บุญทวี
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040092

นางสาว อมรพันธ์ เกษโกวิท
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040104

นาย ณัฏฐ์ แซ่ภู่
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040125

นางสาว กมลชนก อินทเจียด
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040129

นาย ดิศนุ นิธิสถาพร
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040165

นางสาว ปวีณา เที่ยงธรรม
การจัดการ 4 ปีปกติ

570201040007

นาย วรานนท์ สารีวงษ์
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

594601040016

นางสาว ขนิษฐา ธัญญะเจริญ
การจัดการ ปวส เทียบโอน

570101040075

นาย ชยพล สุทธเศียร
การจัดการ 4 ปีปกติ

550501040020

นางสาว สุทธิดา ศรีทับทิม
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

570101040011

นาย นราพงศ์ จันทร์ทอง
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040036

นางสาว จารุณี บุตดีมี
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040046

นางสาว สุพรรษา ประเสริฐศร
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040082

นางสาว ภัสราภรณ์ จันทร์องอาจ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040086

นางสาว สุนิสา อินทร์ประสิทธิ์
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040088

นางสาว รุ่งนภา ธรรมโกศล
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040145

นางสาว มนัสสา ลาภัย
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040159

นาย ณกรณ์ จีรทีฆโชติ
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040161

นางสาว กนิษฐา เทียมดวงแข
การจัดการ 4 ปีปกติ

570101040164

นาย พลากร ช้างสีทา
การจัดการ 4 ปีปกติ

570201040004

นาย ชาญณรงค์ วงศ์วิริยเมธี
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

570201040008

นาย อนุชา สินปรุ
การจัดการ 4 ปี ค่ำ

594601040019

นาย ทัตพงศ์ น้ำดอกไม้
การจัดการ เทียบโอน ปกติ

570101040130

นางสาว ชลดา อังษานาม
การจัดการ 4 ปีปกติ