หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

570103010014

นางสาว อรยา พุฒฉิม
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010018

นางสาว ฉัตรธิดา อธิปัญญาสฤษดิ์
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010001

นาย พิมล ธรรมประวัติ
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010002

นาย อลงค์กรณ์ พรมพันนา
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010003

นาย นิธิกร ด้วงเกลี้ยง
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010004

นาย เอกวิช ใสหวาน
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010005

นางสาว สายธาร ภัยภาค
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010008

นางสาว กนกวรรณ วันเพ็ญ
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010009

นาย ชัยฤทธิ์ แซ่ซั่ว
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010010

นางสาว ปัทมา คุ้มท้วม
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010011

นางสาว ปิยธิดา ไหมคง
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010012

นางสาว พรพิสุทธิ์ ชูรัตน์
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010013

นาย อธิวัฒน์ ดาวรัตนหงษ์
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010020

นาย พีรัชชัย อุรพรชัยรัตน์
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010021

นางสาว รัตนธร ค้าเจริญ
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ

570103010022

นางสาว ณัฏฐกัลย์ คีรีธีรกุล
เศรษฐศาสตร์ 4 ปีปกติ