หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ

590401500001

นางสาว Xie Ting
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

570101070023

นางสาว อริสา ลักษมีวิทยา
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070011

นางสาว ปฏิญญา ใจเย็น
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070014

นางสาว ปติมา เจตนากรชัย
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070026

นางสาว จุฬาลักษณ์ พงษ์ดี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070028

นางสาว ชนัญชิดา ศรีวิโรจน์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070031

นางสาว เสาวนีย์ ว่องพรรณงาม
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070033

นาย รัฐศาสตร์ สนธิพิจิตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070050

นางสาว วิภาพร จิตร์สายไหม
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070004

นางสาว ภัทรพรรณ เทือกขันตี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070006

นาย ชยพล เสาขวัญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070009

นางสาว นัชชณิกา ขาวอ่อน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070015

นางสาว วลีรัตน์ อ่อนเลิศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070021

นาย อิสระ ใจหาญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070053

นางสาว รัสรินทร์ วิภาพงษ์วิทย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070066

นางสาว โชติณัฐ บัวมาศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070083

นางสาว ณัฏฐธิดา จันทร์ศรี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070092

นางสาว จิราพร ปากวิเศษ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570501070013

นางสาว ปิยะพร ช่วยประสิทธิ์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 (ภาคพิเศ

570101070005

นางสาว อรทัย ท้าวน้อย
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070076

นาย พีรกานต์ ทิมวัฒนา
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070024

นางสาว เจนจิรา เชิงเขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070035

นางสาว รัตนา ยอดทองดอย
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070037

นาย เกษมสันต์ ตั๋นธิ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070043

นางสาว สุทธิดา ชูภักดิ์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070049

นางสาว สุพัตรา เจริญผล
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070063

นางสาว ภิญญดา โพธิ์จักร
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070064

นางสาว กัญพิชา วงศ์ไชย
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070078

นางสาว ปิยวรรณ แก้วศรี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070085

นางสาว ฐิติพร พิลึก
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070091

นางสาว ดารุณี เอี่ยมกล่อม
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070093

นางสาว กมลทิพย์ ค้าไกล
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070095

นางสาว วรรณนภา พันนาดี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070096

นางสาว พรรณภัทร วรินทร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070102

นางสาว วิภาดา จึงตระกูล
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570301070113

นางสาว ศศินิภา กาญจนเจตนี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570501070017

นางสาว สมฤกรณ์ ธนาคุณ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 (ภาคพิเศ

580101070004

นางสาว จุไรวรรณ แซ่โง้ว
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

580101070060

นางสาว ณัฐกานต์ โพธิ์ใบ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070052

นางสาว อพิณญา นพพระคุณ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070088

นาย ธนันพัทธ์ วงศ์ปราณีกุล
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

580401070001

นาย ประจักษ์ ชูนาม
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070016

นางสาว เอลินน่า สร้อยสังวาลย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070022

นาย ธัชศักดิ์ ส่องเจริญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070027

นางสาว ธีรนิดา จิตณรงค์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070029

นาย ธนวัฒน์ อินทรปานนท์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070042

นางสาว ปัญศร สุวรรณราช
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070045

นางสาว นิฐิมา ตุลาทอง
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070046

นางสาว ธนารัตน์ ทิพย์วิมลการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070048

นางสาว พีรนันท์ จันทร์เพ็ญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070057

นางสาว วนิดา เหมือนจิตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070069

นางสาว จุรารัศมิ์ ไตรทศทิพย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070073

นางสาว ธนพร พวงศรี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070075

นางสาว กาญจนาพร สุขเกตุ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070077

นางสาว อุไรพร จันทร
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070087

นางสาว จีรนันท์ รัตนราตรี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070097

นางสาว ชิดชนก สง่าดี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570301070110

นางสาว พัชญา พัฒน์ชนะ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570301070112

นางสาว ขวัญพนิต อิ่มดี
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570501070016

นาย อรรณพ บำรุงโรจน์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 (ภาคพิเศ

584601070003

นางสาว พรทิพา เชยชื่นจิตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส.เทียบโ

594601070003

นางสาว อรจิรา ว่องไว
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส.เทียบโ

594601070004

นางสาว ธนพร ชูจันทร์
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส.เทียบโ

594601070005

นางสาว สุรัสวดี ลอมาเล๊ะ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส.เทียบโ

594601070009

นางสาว นิศรา แซ่ล้อ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส.เทียบโ

594601070010

นางสาว นิรัชลา บุญเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปวส.เทียบโ

580101070064

นางสาว ประกายฟ้า แก้วแสน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

570101070098

นางสาว จันทิมา การกา
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

550101130166

นาย SHANG QI
ธุรกิจระหว่างประเทศ (จีน 1+4)

550101130168

นาย Lin Hao
ธุรกิจระหว่างประเทศ (จีน 1+4)

590101500035

นาย Li Yifan
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500034

นาย Qiu Tong
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500033

นาย Gao Guanglong
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500032

นาย Xu Jiangyi
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500031

นางสาว Li Changcai
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500030

นางสาว Bi Jingran
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500029

นางสาว Liang Yingning
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500028

นางสาว Pan Yuting
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500027

นาย Xu Zechen
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500026

นางสาว Huang Yanqiu
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

570101070056

นางสาว พิพรรษพร สังข์อนันต์
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีปกติ

590101500025

นางสาว Su Tonghuan
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500005

นาย Lu Libo
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500007

นางสาว Zhong Lin
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500008

นางสาว Gan Lifang
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500009

นาย Lin Guoping
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500011

นางสาว Huang Mingfang
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500012

นางสาว Que Liman
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500013

นาย Zhou Pengyuan
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500014

นาย Yang Chenggen
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500024

นางสาว Li Manqi
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500023

นางสาว Su Jinghan
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500022

นางสาว Xiang Jiemeng
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500021

นางสาว Lyu Pu
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500020

นาย Guo Jing
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500018

นางสาว Nong Caifei
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500017

นางสาว Huang Qiumei
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500016

นางสาว Zhu Chengting
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ

590101500015

นางสาว Jian Meishu
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ปกติ