หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

570101010020

นางสาว ณัฐรียา จันทร์จาด
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010027

นางสาว ลลิตา ภูมิสุทธิกุล
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010005

นางสาว อัญชลีพร พิมมานนท์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010051

นางสาว พรพิมล มูลสาร
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010008

นางสาว คัทริน ฮันส์มันน์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010037

นางสาว ธนารักษ์ พุ่มไพจิตร์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010046

นางสาว สุภัสสรา ศุมานนท์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010025

นางสาว สุดารัตน์ ใจหมั่น
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010007

นางสาว ธิดารัตน์ ยั่งยืน
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010019

นางสาว อริสา บอกบุญ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010058

นางสาว ปรียานุช ฤทธิศร
การเงิน 4 ปี ปกติ

570401010065

นางสาว ปวริศา ภุมมา
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010026

นาย พิทยา สมทบบารมี
การเงิน 4 ปี ปกติ

570301010073

นางสาว กุลนิษฐ์ วงกล่อม
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010049

นาย จิรายุ วงษ์สุวรรณ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010054

นาย ศราวุธ อรุณวิง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010002

นางสาว ริสา สะราคำ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010011

นางสาว สุธิดา แดงศรี
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010012

นาย เอกพงษ์ หนูแจ้ง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010013

นาย ภุมเรศ ยามดีเลิศ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010017

นาย พรเทพ ธรรมศิลป์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010056

นาย ธนาธิป เนียมทอง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010048

นางสาว วรรณนิภา แก้วผลึก
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010015

นางสาว พิมชนาพร แพงศรี
การเงิน 4 ปี ปกติ

594601010002

นางสาว ธนัญชภัสสร ศรีเวทยาภิรั
การเงิน ปวส เทียบโอน ปกติ

594601010003

นางสาว นาถสุดา โพธิ์รส
การเงิน ปวส เทียบโอน ปกติ

594601010004

นางสาว นุจรี เจริญถิ่น
การเงิน ปวส เทียบโอน ปกติ

570101010036

นางสาว รสจรินทร์ โตภาพ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010038

นางสาว นงนภัส ณ ทอง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570301010068

นางสาว วิชญาพร อ้นอยู่
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010001

นางสาว ณัฐนันท์ เขียวตลับ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010018

นาย จิรายุส แสงโพทอง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010021

นางสาว ภาณุมาส พันธ์จินดานนท์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010022

นาย ยุทธพิชัย ฉวีนิล
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010023

นางสาว พิมพ์ผกา มาใจ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010024

นางสาว นัทมนท์ สิมมา
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010031

นางสาว นภัสวรรณ ทับทิมทอง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010033

นางสาว ปภัสสร ฤทธิ์คง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010034

นาย วีรวัฒน์ สิงคเวหน
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010035

นางสาว ระพีพรรณ มูลเหลา
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010042

นาย กันตภัทร บุญเทพ
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010043

นางสาว ปนัดดา เวียงใต้
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010052

นางสาว ศิริภรณ์ พุกทอง
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010063

นาย สุพศิน หลิ่วโรจน์ทรัพย์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570301010069

นาย กฤตนัย อุ่นจิตร
การเงิน 4 ปี ปกติ

570301010071

นาย วิทวัช สีเหล็ก
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010044

นางสาว พรระวี บริบูรณ์
การเงิน 4 ปี ปกติ

550101010036

นาย ชวิน สุรพันธพิศิษฐ์
การเงิน 4 ปี ปกติ

570101010010

นางสาว จริยา สุขสำราญ
การเงิน 4 ปี ปกติ